BlogĐiều bạn quan tâm15 Trường hợp xử lý các sai só...

15 Trường hợp xử lý các sai sót dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email
Lượt xem: 17

NỘI DUNG

Trong quá trình lập tờ khai thuế GTGT để phục vụ cho việc nộp báo cáo cuối mỗi tháng/quý, doanh nghiệp cũng không ít lần gặp phải một số sai sót trong việc kê khai. Sau đây là 15 trường hợp và các hướng dẫn xử lý khi có sai sót dữ liệu. 

1. Không làm thay đổi số thuế phải nộp, được khấu trừ, đề nghị hoàn

Nộp bản giải trình khai bổ sung mẫu số 01-1/KHBS và hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung.

2. Tăng số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau
 • Lập Tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK. 
 • Tăng số thuế GTGT được khấu trừ -> Điều chỉnh chỉ tiêu [38] tờ khai hiện tại.
 • Tổng hợp KHBS: nêu rõ lý do sai.
3. Giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau
 • Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK.
 • Giảm số thuế GTGT được khấu trừ  -> Điều chỉnh chỉ tiêu [37] tờ khai hiện tại.
 • Tổng hợp KHBS: nêu rõ lý do sai.
4. Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp
 • Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK.
 • Tổng hợp KHBS: Nêu rõ lý do sai
 • Nộp thêm tiền thuế vào Ngân sách nhà nước
 • Phạt chậm nộp = Số thuế GTGT nộp thêm x 0.03% x Số ngày chậm nộp.
5. Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp
 • Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK.
 • Tổng hợp KHBS: Nêu rõ lý do sai.
 • Số tiền nộp thừa doanh nghiệp tự bù trừ.
 • Trường hợp chưa nộp thuế sẽ tính chậm nộp trên số tiền phải nộp đầu tiên.
6. Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, đồng thời Tăng số thuế GTGT phải nộp
 • Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK.
 • Giảm số thuế GTGT được khấu trừ  -> Số chênh lệch điều chỉnh chỉ tiêu [37] tờ khai hiện tại.
 • Tổng hợp KHBS: Nêu rõ lý do sai
 • Nộp thêm tiền thuế vào Ngân sách nhà nước
 • Phạt chậm nộp = Số thuế GTGT nộp thêm x 0.03% x Số ngày chậm nộp.
7. Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đồng thời Giảm số thuế GTGT phải nộp
 • Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK.
 • Tăng số thuế GTGT được khấu trừ  -> Số chênh lệch điều chỉnh chỉ tiêu [38] tờ khai hiện tại.
 • Tổng hợp KHBS: Nêu rõ lý do sai
 • Số tiền nộp thừa doanh nghiệp tự bù trừ.
8. Kê khai sai chỉ tiêu [22]- “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, sau đó doanh nghiệp phát hiện sai sót, đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu [43[ trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề và kê khai chỉ tiêu [22] trên tờ khai chính thức kỳ sau sai nguyên tắc

Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung:

 • Điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22].
 • Kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai chính thức kỳ hiện tại, căn cứ vào số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [22] – (trừ) chỉ tiêu [43] và số liệu chênh lệch do khai bổ sung.
9. Kê khai sai chỉ tiêu [22]- “Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” Chuyển sai số học do lỗi đánh máy hoặc copy nhầm số liệu của kỳ khác, v.v.

Kê khai bổ sung tờ khai mẫu 01/GTGT, kỳ có tờ khai sai:

 • Điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22].
 • Căn cứ vào số chênh lệch trên chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung, doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại
 • Căn cứ vào số thuế chênh lệch tại chỉ tiêu [40] trên tờ khai bổ sung, doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm vào NSNN và tính tiền chậm nộp phát sinh hoặc bù trù vào số thuế nộp thừa.
10. Tờ Khai 02/GTGT doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Đã nộp tờ khai chính thức, doanh nghiệp phát hiện sai sót và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung. Sau đó, doanh nghiệp kê khai số liệu trên chỉ tiêu [32] của tờ khai bổ sung để đưa vào chỉ tiêu [21] trên tờ khai chính thức kỳ sau sai nguyên tắc
 • Kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với các chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21]

 • Kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của tờ khai chính thức kỳ hiện tại. Căn cứ số thuế chênh lệch của chỉ tiêu [21], chỉ tiêu [32] và số thuế điều chỉnh do khai bổ sung thực hiện kê khai vào chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27]
11. Tờ khai 02/GTGT doanh nghiệp chỉ khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Do chuyển sai số học do lỗi đánh máy hoặc copy nhầm số liệu của kỳ khác.
 • Kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với các chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21]

 • Căn cứ vào số chênh lệch trên chỉ tiêu [32] doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc chỉ tiêu [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch tăng hoặc chênh lệch giảm tương ứng.
12. Tổng số thuế GTGT trên chỉ tiêu [28a] của tờ khai mẫu số 02/GTGT không khớp với số thuế trên chỉ tiêu [40b] của tờ khai mẫu số 01/GTGT cùng kỳ
 • Kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót theo cách thức khai bổ sung, điều chỉnh.
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu số 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 02 mẫu tờ khai trên cùng một thời điểm.
13. Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế
 • Nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế với tờ khai mẫu só 01/GTGT
 • Kê khai tổng chỉ tiêu [28a] tại các tờ khai mẫu 02/GTGT khớp đúng với chỉ tiêu [40b] đã kê khai trên tờ khai mẫu số 01/GTGT.
14. Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai 01/GTGT nhưng lại không nộp tờ khai GTGT điều chỉnh, bổ sung của các kỳ tính thuế trước

Kê khai điều chỉnh, bổ sung giảm chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

15. Đơn vị kê khai doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra không chịu thuế tại chỉ tiêu [26] - chỉ tiêu “Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” nhưng số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào tại chỉ tiêu [24] bằng số thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ tại chỉ tiêu [25]

Doanh nghiệp thực hiện phân bổ số thuế GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và kê khai điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu [25] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Trên đây là 15 trường hợp xử lý các sai sót dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT.  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ hotline 0345.161.539 hoặc 0934.049.636 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.