BlogĐiều bạn quan tâmBán nhiều giá – Bán dưới...

Bán nhiều giá – Bán dưới giá vốn – Bán dưới giá vôn

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email

NỘI DUNG

Sai phạm bán nhiều giá

Tại Điều 37 Luật số 78/2006/QH11 quy định rằng:

Ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế quy định: “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường Luật Quản Lý thuế năm 2019 quy định tại

Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế: “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”

→ Trường hợp cơ quan thuế có cơ sở chứng minh người nộp thuế mua bán không theo GIÁ TRỊ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG cơ quan thuế sẽ ra quyết định ấn định thuế theo quy định tại Chương V.

Điều 49. Nguyên tắc ấn định thuế

 1. Ấn định thuế phải dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan.
 2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ tính thuế để xác định số tiền thuế phải nộp.

Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

…2. Căn cứ ấn định thuế bao gồm:

 1. a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại;
 2. b) So sánh số tiền thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại địa phương của cơ sở kinh doanh không có thông tin về mặt hàng, ngành, nghề, quy mô của cơ sở kinh doanh thì so sánh với địa phương khác;
 3. c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực
 4. d) Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo quy định

của pháp luật về thuế.

Bán Nhiều Giá Có Sai Không?

Tại sao cơ quan thuế lại bắt việc bán nhiều giá?

Bán nhiều giá thì không có căn cứ xác định giá nào là giá thị trường theo luật quản lý thuế.

Luật Thương Mại quy định giảm giá hàng bán cũng được xem là chương trình khuyến mãi. Mà đã là chương trình khuyến mãi thì phải đăng ký trước khi thực hiện. Tuân thủ quy định về luật khuyến mãi thì doanh thu tính thuế GTGT mới được xác định = 0 (giá tính thuế bằng 0 x số lượng).

Bán đại lý giá 9.000 đồng, Giá Công ty niêm  yết 10.000 đồng. Tại sao cơ quan thuế lại không đồng ý?

 • Khoản chênh lệch này không thể giải thích là giảm giá hoặc chiết khấu thanh toán mà phải giải thích đây là giá có chiết khấu.
 • Công ty phải xây dựng chính sách giá bán cho toàn Công ty.
 •     Trong hợp đồng cho đại lý phải có quy định chiết khấu là bao nhiêu và một tháng mua bao nhiêu.

Bán Nhiều Giá Thì Gặp Rủi Ro gì?

 •         Nếu đơn vị chứng minh bán nhiều giá là do thiếu đăng ký chương trình khuyến mãi thì bị truy thu thuế GTGT
 • Nếu cơ quan thuế chứng minh bán nhiều giá không phải là giá thị trường thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế theo quản lý thuế tại Điều 50, bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN (thông thường bán thấp hơn giá vốn)
 •     Trường hợp hàng hóa bị giảm chất lượng thì DN cần có hồ sơ để chứng minh.

Bán xả kho hàng không theo giá thị trường

Trường hợp doanh nghiệp muốn thanh lý hàng tồn kho với giá thấp hơn giá trị đang giao dịch trên thị trường để xả kho, giải phóng hàng tồn bắt buộc phải đăng ký chương trình khuyến mãi trước khi thực hiện.

Bán xả kho là một chương trình khuyến mãi và Công ty được phép bán thấp hơn 50% giá thị trường. Và chỉ được coi là chương trình khuyến mãi khi tất cả các đối tượng khách hàng được hưởng theo chương trình khuyến mãi. Nói cách khác, chương trình khuyến mãi này phải là “thực tế phát sinh” – để ngăn ngừa các công ty đã bán hàng trong quá khứ nhưng không xuất hóa đơn. Sau đó xuất hóa đơn hàng giảm giá – xả kho theo chương trình khuyến mãi nhằm giảm thuế GTGT và thuế TNDN.

→ Công ty phải đăng ký chương trình khuyến mãi theo quy định và chứng minh tất cả tất cả các đối tượng khách hàng được hưởng.

Công văn Số: 90275/CT-TTHT hướng dẫn rằng:

Trường hợp bán thanh lý hàng hóa tồn kho thì phải lập hóa đơn, kê khai tính nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Khoản 1 và Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khoản chi phí liên quan đến hoạt động thanh lý hàng tồn kho của công ty nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công ty bán thanh lý hàng hóa tồn kho cần đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật làm cơ sở kê khai, tính nộp thuế theo quy định.

Quy định về các hình thức khuyến mại

Một số vướng mắc về việc đăng ký chương trình bán thanh lý hàng tồn kho của Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 50825/CT-TTHT ngày 28/07/2017.

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, tại Khoản 3 Điều 92 quy định về các hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tại Khoản 4 Điều 94 quy định hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại, Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

Tại Điều 95, Điều 96 quy định quyền và nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại. Tại Khoản 6 và Khoản 10 Điều 100 quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại: Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 của Luật này.

Tại Điều 101 quy định đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại: Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến mại của các thương nhân với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Căn cứ Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 (*) Nghị định 81/2018/NĐ- CP có hiệu lực thi hành ngày 15/07/2018 thay thế cho nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: Tại Điều 6 quy định mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Theo đó, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. (**)

(**) Điều 7 nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định:

Điều 7. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

 1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
 2. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì ấn dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
 3. Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:
 4. a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
 5. b) Hàng thực phẩm tươi sống;
 6. c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Tại Điều 9 quy định bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó: Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Bên cạnh đó, tại Điều 9 cũng quy định, không được giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể.

Không được giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 90 ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày.(***)

(***)Điều 10 nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định :

5.Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 15 quy định thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại: Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm: Tên chương trình khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại; Địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại; Hình thức khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại; Khách hàng của chương trình khuyến mại…

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam được áp dụng chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó nếu chương trình khuyến mại của Công ty không thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và mức giảm giá không vượt quá mức tối đa theo quy định tại Điều 6 Nghị định 37/2006/NĐ-CP.

Công ty có trách nhiệm đăng ký và thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thương mại (Sở Công thương) theo quy định.

Bán dưới giá vốn

Theo luật quản lý thuế – Cơ quan thuế có quyền “ấn định” lại giá bán nếu qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường. Do vậy, yếu tố cần xem xét về chính sách giá của doanh nghiệp là giá thị trường chứ không phải là giá vốn hàng bán.

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh kinh doanh. Doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm – thì giá thị trường của sản phẩm đó được xem là giá “tối thiểu” của thị trường. Nếu doanh nghiệp bán dưới giá vốn mà trong kỳ lại có những nghiệp vụ bán cao hơn giá vốn cho các khách hàng khác đồng thời. Thì nghiệp vụ bán dưới giá vốn này không thể chứng minh là giá thị trường.

Trong những trường hợp hàng hóa lỗi thời thì doanh nghiệp chú ý lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định; đồng thời lập ban đánh giá (nếu thuê bên thứ 3 có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực định giá là tốt nhất) làm căn cứ xác định giá thị trường trước khi thực hiện để tránh những rủi ro không đáng có. Một số tình huống thường gặp

Hàng cận date bán dưới giá vốn được không?

Hàng cận date thì vẫn bán được do đó muốn bán giá thấp hơn giá vốn thì phải đăng ký chương trình khuyến mãi

Hàng hư hỏng trong kho bán được không?

 • Hàng hư hỏng, hết hạn. Luật Thương mại không được bán hàng kém chất lượng.
 • Phải thực hiện tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Công ty được áp dụng chương trình khuyến mãi đối với hàng hóa gần hết hạn sử dụng bằng hình thức bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó nếu chương trình khuyến mại của công ty không thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại và mức giảm giá không vượt quá mức tối đa theo quy định tại Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Công ty có trách nhiệm đăng ký và thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thương mại (Sở Công thương) theo quy định tại Điều 101 Luật Thương mại.

Hãy gọi ngay/ Nhắn tin Zalo 0867 239 945 hoặc 0345 161 539 khi Quý Khách hàng còn nhiều thắc mắc cần trao đổi, giải đáp.

Xem thêm:

Một số trường hợp khấu trừ thuế GTGT

Quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.